Měření radonu

Naše firma se zabývá měřením radonu od roku 1991. Působíme zejména po celé Moravě v okolí měst Znojmo, Olomouc, Vyškov, Brno, Šumperk, Prostějov, Přerov, Mohelnice, Litovel, Bruntál a dalších. Podle potřeb jsme schopni měřit kdekoli v ČR.

Stanovení radonového indexu pozemku provádíme vysoce odborně a v termínech, které se maximálně přizpůsobí potřebám zákazníka.

Ing. Jan Surý jako oprávněná osoba, je držitelem oprávnění ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI  (ZOZ) uděleným  Státním úřadem pro jadernou bezpečnost na základě § 31 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,  k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany v rozsahu

- řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h) bodů 1 až 3 a 5 až 7 atomového zákona, podle § 3 písm. c) vyhlášky č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta, a to stanovení radonového indexu pozemku .

Evidenční číslo přidělené oprávněné osobě Státní úřadem pro jadernou bezpečnost je číslo: 181340.

Rozhodnutí k povolení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany je vydáno pod 

č.j.: SUJB/ORP/11984/2023 na dobu neurčitou.

Měření radonového indexu pozemku je podmínka nutná k projektové dokumentaci na stavební a územní řízení - při stavbě rodinných domů, hal, provozoven atd.. (novostavba, přestavba, přístavba, změna užívání)

Při změření Radonu poskytujeme poradenství v oblasti protiradonového opatření zdarma.

Radon a zákony, legislativa

15.03.2017 20:08
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, platnost od 1.1.2017 Nový atomový zákon nahrazuje v současné době účinný zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon). Nový zákon vychází ze zkušeností s funkčností stávajícího systému při výstavbě nových...

POZOR!!

Pokud je pod stavbou bez ohledu na kategorii radonového indexu stavby vytvořena drenážní vrstva o vysoké propustnosti nebo je součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění, musí být provedena kombinace s větracím systémem podloží nebo s ventilační vrstvou v kontaktní konstrukci.

Podrobný návrhový postup pro řešení situace je možno čerpat z ČSN 73 0600: Hydroizolace staveb, případně zodolnění podle ČSN 73 0601, 73 0602, s novelou revizí opatření k 1.10.2019:

https://stavba.tzb-info.cz/izolace-proti-vode-a-radonu/19847-zmeny-v-navrhovani-protiradonovych-opatreni-podle-revidovane-csn-73-0601

Dále možno čerpat informace z informačního kompendia pro stavaře:

https://www.radonovyprogram.cz/dokumenty/odborna-literatura/

 

Literatura

 1. Doporučení SÚJB Stanovení radonového indexu pozemku DR-RO-5.0(Rev.2.2.), Praha, 12/2017
 2. Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů
 3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. O radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 5. Vyhláška č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 6. Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 7. Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 8. Usnesení vlády ČR ze dne 4. května 2009 č. 594 ke Zprávě o plnění úkolů Radonového programu České republiky v období let 2000 až 2008 a o Radonovém programu České republiky na léta 2010 až 2019 – Akčním plánu
 9. Radonový program České republiky na léta 2010 až 2019 – Akční plán
 10. ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. ČAS, 2019, revize k 1.10.2019
 11. ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů
 12. ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy