Radon a zákony, legislativa

15.03.2017 20:08

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, platnost od 1.1.2017

Nový atomový zákon nahrazuje v současné době účinný zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon). Nový zákon vychází ze zkušeností s funkčností stávajícího systému při výstavbě nových staveb a při regulaci ozáření v existujících budovách. Současně splňuje požadavek na nezbytnou implementaci evropské legislativy.

Ochrana novostaveb před pronikáním radonu § 98 Preventivní ochrana před pronikáním radonu do staveb je nadále založena na tom, že každý, kdo navrhuje umístění nové stavby, ohlašuje nebo žádá o povolení změny stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, musí získat informaci o míře rizika pronikání radonu. Výsledky stanovení a měření je třeba uplatnit při projektování i realizaci stavby.
Znění: § 98 (1) Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku.
Nově: Byla zrušena výjimka z preventivní ochrany pro stavby na pozemku s nízkým radonovým indexem.
Důvodem je to, že podle výsledků měření v novostavbách vznikají domy s vysokou koncentrací radonu i na pozemcích s nízkým radonovým indexem. Odhaduje se, že přibližně ve 2 % nových domů je objemová aktivita radonu vyšší než 400 Bq/m3, v některých dokonce převyšuje 1000 Bq/m3. Zmíněný fakt dokládají výsledky měření, které jsou evidovány v databázi dlouhodobých měření. Pokud rozdělíme výsledky podle převažujícího radonového indexu obce podle geologické prognózní mapy autorů Barnet, Mikšová z České geologické služby, je vidět zvyšující se podíl objektů s naměřenými hodnotami nad 400 Bq/m3 a nad 1000 Bq/m3 v obcích s vyšším radonovým indexem. Přestože výsledky měření nelze v žádném případě považovat za reprezentativní pro celou ČR, počet objektů s vyššími hodnotami na nízkém radonovém indexu rozhodně není zanedbatelný a je zjevné, že je potřeba věnovat pozornost prevenci i v těchto oblastech.
Nově: Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými prostory, se dopustí tím, že nezajistí stanovení
radonového indexu pozemku, správního deliktu a může jí být udělena pokuta až 500 tis. Kč.
V zákoně jsou definovány sankce za neplnění povinností vyplývajících ze zákona. V tomto případě se netýkají individuálních stavebníků.
Znění: § 98 (2) Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou změnu oznamuje, je povinen
zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě.

Nově: V případě změny dokončené stavby je stavebník povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stavbě.

Změna reaguje na to, že objemová aktivita radonu je často při rekonstrukci zanedbána a v důsledku provedených úprav se ještě zvyšuje. Dodatečná opatření jsou komplikovaná a cenu rekonstrukce zbytečně navyšují. Taková měření jsou doporučována i pro stavební úpravy, které nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení, zvláště v případech úprav, které mohou přímo ovlivnit koncentraci radonu, např. při zateplování budov a výměně oken, dodatečné instalaci podlahového topení apod. Vliv rekonstrukcí na úroveň objemové aktivity radonu byl prokázán v mateřských a základních školách. Objekty byly měřeny v 90. letech minulého století a v minulých letech, přitom řada škol byla rekonstruována. V objektech, ve kterých byla vyměněna okna za nová plastová, se v průměru zvýšila objemová aktivita radonu o 60 %, zatímco v ostatních školách jen o 9 %.