Měření radonového indexu pozemku

Spolupracující osoby:     

Petr Surý, Hnojice (Šternberk) IČ: 74243446, (zúčastňuje se společně od roku 2008 odběrů InSitu, na parcelách, zúčastnil se všech porovnávacích měření OAR na referenčních plochách. Absolvoval program „Stanovení RIP“ na UK 09/2022, Ev č. CVZ3120220309. Držitel ZOZ SÚJB/ORP/12041/2023. Dokáže samostatně dle metodik odebírat vzorky půdního vzduchu a půdy dle metodiky kapalné scintilace.

Barbora Surá, Krhovice, IČ: 08788545 (zúčastňuje se společně od roku 2019 odběrů InSitu, na parcelách, účastní se ověření přístrojů na měření RIP v Milíně, získala takto praktické odborné znalosti ve způsobu odběrů vzorků a zpracování výsledků měření na metrologickém pracovišti). Absolvvala program „Stanovení RIP“ na UK 09/2022, Ev č. CVZ3120220310. Držitelka ZOZ SÚJB/ORP/7832/2023. Dokáže samostatně dle metodik odebírat vzorky půdního vzduchu a půdy dle metodiky kapalné scintilace.

 

Roman Krčmář, Prostějov, IČ: 13393294 (zúčastňoval se společně již od r. 1998  odběrů InSitu, na parcelách, zúčastnil se všech kalibračních měření v Milíně, je spolu vlastníkem přístroje LUK 3RD, který pravidelně za jeho přítomnosti ověřujeme. Dokáže samostatně dle metodiky odebírat vzorky půdního vzduchu, půdy a měřit dle návodu na používání OAR pomocí přístroje LUK 3RD.

Mgr. František Kučera, Ph.D. Brno, IČ: 61692115 (absolvoval v roce 12/1998 na FJ v Praze odbornou přípravu pro pracovníky provádějící měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavbách, jako pracovník Výzkumného ústavu stavebního v Brně odebíral i vzorky na parcelách a v domech). Pracuje  na VTU - Fakultě chemické, Brno. Dokáže samostatně dle metodik odebírat vzorky půdního vzduchu a půdy dle metodiky kapalné scintilace.

 

Měření a hodnocení ke stanovení radonového indexu pozemku je prováděno podle Metodiky pro stanovení radonového indexu pozemku (Doporučení SÚJB, 12/2017). Měření je prováděno v souladu s požadavky zákona č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle postupu, který stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb. (O radiační ochraně), ve znění pozdějších předpisů a její příloha č. 26 a dále ve znění zákona č. 225/2017 Sb., (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Měření je požadováno jako podklad pro účely řízení o územním a stavebním povolení.

Cílem tohoto měření je stanovení radonového indexu (dříve název radonové riziko), který charakterizuje nejsilnější zdroj radonu – podloží pod budoucím objektem.

Kategorizace se provádí podle objemové aktivity radonu odebraného z vtloukaných tenkých sond a podle plynopropustnosti daného typu podloží.

Nízký radonový index znamená, že obsah radonu (v kombinaci s plynopropustností ) podloží je málo významný, tudíž by neměl způsobit převýšení koncentrací v objektu, postaveném dle běžných postupů s klasickou hydroizolací. Pozor ovšem na objekty, kde je plánováno podlahové topení s podsypem pod základovou deskou. Zde je povinnost i při nízkém a vyšším Rn indexu projektovat odvětrání pod konstrukcí podlahy.

Střední radonový index signalizuje, že se v místě výstavby budoucího objektu nachází zdroj radonu, který by tyto problémy v budoucnu způsobit mohl. Jedná se tedy o upozornění na problém radonu ve fázi, kdy je relativně jednoduše projekčně a stavebně řešitelný.

Vysoký radonový index již jednoznačně upozorňuje na vážné problémy s radonem v budoucím objektu v případě, že nebudou zavčas provedena přiměřená protiopatření.

Ochranu stavby zajišťuje protiradonová izolace, která musí být provedena spojitě v celé ploše stavby přiléhající k zemině. Tato postačí, pokud koncentrace radonu v podloží rozhodující pro stanovení radonového indexu stavby nepřesáhne: 200 kBq/m3 pro nízkopropustné podloží, 140 kBq/m3 pro středněpropustné podloží, 60 kBq/m3 pro vysokopropustné podloží. Jestliže jsou výše uvedené hodnoty překročeny, musí být protiradonová izolace kombinována s větracím systémem podloží nebo s ventilační vrstvou v kontaktní konstrukci.

Doporučení: Podrobný návrhový postup pro řešení situace je možno čerpat z ČSN 73 0600: Hydroizolace staveb, případně zodolnění podle ČSN 73 0601, 73 0602, s novelou revizí opatření k 1.10.2019: https://stavba.tzb-info.cz/izolace-proti-vode-a-radonu/19847-zmeny-v-navrhovani-protiradonovych-opatreni-podle-revidovane-csn-73-0601

Dále možno čerpat informace z informačního kompendia pro stavaře: https://www.radonovyprogram.cz/dokumenty/odborna-literatura/

Programy pro komplexní navrhování protiradonových opatření aktualizované k revizi normy ČSN 730601 a ČSN 730602 z 10/2019 https://kcad.cz/cz/stavebni-fyzika/protiradonova-opatreni/radon/ a https://deksoft.eu/programy/antiradon

Cena konečná (vč. dopravy) se kalkuluje dle rozsahu prací. Pro plátce DPH + DPH (DIČ plátce daně), pro neplátce bude Fa bez DPH (IČ neplátce daně). Případně dle hohody možná hotová platba, nebo dobírka.
Termínově změření do 1-3 týdnů (odebírat jezdíme i přes víkend, časově příjezdy na parcelu podle návazného harmonogramu pojížděk, který si ujasním vždy v pátek). Takže se může stát, že objednávka ve čtvrtek může být realizována za 2-3 dny. Dodání protokolu měření do 2-4 týdnů, případně podle urgentnosti při zadání zakázky.
Protokol a Fa posíláme v pdf. a poštou tištěná paré s Fa na bezhotovostní převod. Při hotové platbě doklad o příjmu.
Pokud je parcela volně přístupná, stačí zaslat e-mailem situačku, nebo číslo parcely + katastr a adresu investora (pokud je jiná než je na Listu vlastnictví).
Upřesnit fakturační a doručovací adresu (pokud je jiná něž adresa investora nebo zápis na LV), kontaktní telefon a e-mail.
Pokud je nutná součinnost na vpuštění do ohrazeného (zajištěného) prostoru (nebo jsou tam zvířata), pak telefon s kým se máme domluvit na termínu zpřístupnění místa k odběru vzorků.
Prosím co nejdříve vždy na e-mail odpověď, nebo telefonicky (SMS) akceptaci.