Měření radonového indexu pozemku

Spolupracující osoby:     

Petr Surý, Hnojice 209, Šternberk 785 01, Olomoucký Moravskoslezský kraj

tel. 777 138 671, p.sury@email.cz

Zajistí samostatně dle metodik odebírat vzorky půdního vzduchu a půdy pomocí metodiky kapalných scintilátorů.

Roman Krčmář, A. Slavíčka 8, 796 03 Prostějov,

tel. +420 777 973 525

Zajistí samostatně dle metodiky  odebírat vzorky půdního vzduchu, půdy a měřit OAR pomocí přístroje LUK 3RD.

Měření a hodnocení ke stanovení radonového indexu pozemku bylo prováděno podle Metodiky pro stanovení radonového indexu pozemku (Doporučení SÚJB, 12/2017). Měření bylo provedeno v souladu s požadavky zákona č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle postupu, který stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb. (O radiační ochraně), ve znění pozdějších předpisů a její příloha č. 26 a dále ve znění zákona č. 225/2017 Sb., (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Měření je požadováno jako podklad pro účely řízení o územním a stavebním povolení.

Cílem tohoto měření je výpočet radonového potenciálu a přiřazení radonového indexu (dříve název radonové riziko), který charakterizuje nejsilnější zdroj radonu – podloží pod budoucím objektem.

Kategorizace se provádí podle objemové aktivity radonu odebraného z vtloukaných tenkých sond a podle plynopropustnosti daného typu podloží.

Nízký radonový index znamená, že obsah radonu (v kombinaci s plynopropustností ) podloží je málo významný, tudíž by neměl způsobit převýšení koncentrací v objektu, postaveném dle běžných postupů s klasickou hydroizolací.

Střední radonový index signalizuje, že se v místě výstavby budoucího objektu nachází zdroj radonu, který by tyto problémy v budoucnu způsobit mohl. Jedná se tedy o upozornění na problém radonu ve fázi, kdy je relativně jednoduše projekčně a stavebně řešitelný.

Vysoký radonový index již jednoznačně upozorňuje na vážné problémy s radonem v budoucím objektu v případě, že nebudou zavčas provedena přiměřená protiopatření.

Ochranu stavby zajišťuje protiradonová izolace, která musí být provedena spojitě v celé ploše stavby přiléhající k zemině. Tato postačí, pokud koncentrace radonu v podloží rozhodující pro stanovení radonového indexu stavby nepřesáhne: 200 kBq/m3 pro nízkopropustné podloží, 140 kBq/m3 pro středněpropustné podloží, 60 kBq/m3 pro vysokopropustné podloží. Jestliže jsou výše uvedené hodnoty překročeny, musí být protiradonová izolace kombinována s větracím systémem podloží nebo s ventilační vrstvou v kontaktní konstrukci.

Doporučení: Podrobný návrhový postup pro řešení situace je možno čerpat z ČSN 73 0600: Hydroizolace staveb, případně zodolnění podle ČSN 73 0601, 73 0602, s novelou revizí opatření k 1.10.2019: https://stavba.tzb-info.cz/izolace-proti-vode-a-radonu/19847-zmeny-v-navrhovani-protiradonovych-opatreni-podle-revidovane-csn-73-0601

Dále možno čerpat informace z informačního kompendia pro stavaře: https://www.radonovyprogram.cz/dokumenty/odborna-literatura/

Programy pro komplexní navrhování protiradonových opatření aktualizované k revizi normy ČSN 730601 a ČSN 730602 z 10/2019 https://kcad.cz/cz/stavebni-fyzika/protiradonova-opatreni/radon/ a https://deksoft.eu/programy/antiradon

Cena konečná (vč. dopravy) se kalkuluje dle rozsahu prací. Pro plátce DPH + DPH (DIČ plátce daně), pro neplátce bude Fa bez DPH (IČ neplátce daně). Případně dle hohody možná hotová platba, nebo dobírka.
Termínově změření do 1-3 týdnů (odebírat jezdíme přes víkend, časově příjezdy na parcelu podle návazného harmonogramu pojížděk, který si ujasním vždy v pátek). Takže se může stát, že objednávka ve čtvrtek může být realizována za 2-3 dny. Dodání protokolu měření do 2-4 týdnů, případně podle urgentnosti při zadání zakázky.
Protokol a Fa posíláme v pdf. a poštou tištěná paré s Fa na bezhotovostní převod. Při hotové platbě doklad o příjmu.
Pokud je parcela volně přístupná, stačí zaslat e-mailem situačku, nebo číslo parcely + katastr a adresu investora (pokud je jiná než je na Listu vlastnictví).
Upřesnit fakturační a doručovací adresu (pokud je jiná něž adresa investora nebo zápis na LV), kontaktní telefon a e-mail.
Pokud je nutná součinnost na vpuštění do ohrazeného (zajištěného) prostoru (nebo jsou tam zvířata), pak telefon s kým se máme domluvit na termínu zpřístupnění místa k odběru vzorků.
Prosím co nejdříve vždy na e-mail odpověď, nebo telefonicky (SMS) akceptaci.