Měření radonového indexu pozemku

Spolupracující osoby:     

Petr Surý, Hnojice 209, Šternberk 785 01, Olomoucký Moravskoslezský kraj

tel. 777 138 671, p.sury@email.cz

Zajistí samostatně dle metodik odebírat vzorky půdního vzduchu a půdy.

Roman Krčmář, Plumlovská 89, 796 01 Prostějov,

Zajistí samostatně dle metodiky  odebírat vzorky půdního vzduchu, půdy a měřit OAR pomocí přístroje LUK 3RD.

Měření a hodnocení ke stanovení radonového indexu pozemku je prováděno podle Metodiky pro stanovení radonového indexu pozemku (Doporučení SÚJB, březen 2013). Měření bylo provedeno v souladu s požadavky zákona č. 263/2016 Sb (Atomový zákon). ve znění pozdějších předpisů a podle postupu, který stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb. (O radiační ochraně), ve znění pozdějších předpisů a její příloha č. 26 a dále ve znění čl. VI zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Měření je požadováno jako podklad pro účely řízení o územním a stavebním povolení.

Cílem tohoto měření je výpočet radonového potenciálu a přiřazení radonového indexu (dříve název radonové riziko), který charakterizuje nejsilnější zdroj radonu – podloží pod budoucím objektem.

Kategorizace se provádí podle objemové aktivity radonu odebraného z vtloukaných tenkých sond a podle plynopropustnosti daného typu podloží.

Nízký radonový index znamená, že obsah radonu (v kombinaci s plynopropustností ) podloží je málo významný, tudíž by neměl způsobit převýšení koncentrací v objektu, postaveném dle běžných postupů s klasickou hydroizolací.

Střední radonový index signalizuje, že se v místě výstavby budoucího objektu nachází zdroj radonu, který by tyto problémy v budoucnu způsobit mohl. Jedná se tedy o upozornění na problém radonu ve fázi, kdy je relativně jednoduše projekčně a stavebně řešitelný.

Vysoký radonový index již jednoznačně upozorňuje na vážné problémy s radonem v budoucím objektu v případě, že nebudou zavčas provedena přiměřená protiopatření.

Ochranu stavby zajišťuje protiradonová izolace, která musí být provedena spojitě v celé ploše stavby přiléhající k zemině. Tato postačí, pokud koncentrace radonu v podloží rozhodující pro stanovení radonového indexu stavby nepřesáhne: 200 kBq/m3 pro nízkopropustné podloží, 140 kBq/m3 pro středněpropustné podloží, 60 kBq/m3 pro vysokopropustné podloží. Jestliže jsou výše uvedené hodnoty překročeny, musí být protiradonová izolace kombinována s větracím systémem podloží nebo s ventilační vrstvou v kontaktní konstrukci.

Problematikou stavebních zábran proti pronikání radonu do objektu se zabývá např. ČSN 73 0601 o ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží nebo publikace Radon a dům, Izolace proti radonu, Opatření proti radonu ve stávajících budovách autora V.Jiránka (poslední dvě možno stáhnout v odkazech). Cena za měření se odvíjí od velikosti měřené plochy.

Posudek je zpravidla možno vystavit již druhý den po odběru vzorků na stavební parcele. Jako podklady jsou k měření potřeba :

  • základní údaje o objednavateli (stavebníkovi) příp.majiteli parcely
  • kopie snímku s katastrální mapy s čitelným parcelním číslem (nemusí být ověřená)
  • výkres situace ze kterého by bylo zřejmé, jak bude budova na parcele umístěna se základním kótováním rozměrů a vzdáleností od hranic

Většinou do 1- 2 týdnů, případně dle urgentnosti od odběru vzorků zasíláme

- pdf soubor protokolu a Fa a následně poštou

- tištěné paré s Fa na bezhotovostní převod.